Aktualności

Rekrutacja 2021/2022

 

REKRUTACJA

 

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 poniżej przedstawiamy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Kryteria rekrutacji na nowy rok szkolny pozostają bez zmian zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21.01.2020r. Możliwość wypełnienia wniosku w systemie nabór będzie uruchomiony dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy informator dla rodziców.

Poniżej podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do przedszkoli publicznych  oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2021/2022 

  Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny w danym przedszkolu

Dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

9-15 marca 2021r.

Lp. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 marca do 30 marca 2021r.
od 18 czerwca do 22 czerwca 2021r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 kwietnia 2021r.  25 czerwca 2021r. 
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 kwietnia  do 21 kwietnia 2021r.

od 25 lipca do 29 czerwca 2021r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 kwietnia 2021r.  30 lipca 2021r. 
5. Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji 26 kwietnia - 19 maja 2021r.  
6. Przygotowanie skierowań dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej placówki w postępowaniu rekrutacyjnym 20 maja - 16 czerwca 2021r.  

 

Więcej informacji na:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

     

Ogłoszenia

Konkurs "Zdrowa kanapka" 

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za zgłoszenia i przesłanie zdjęć przepysznych kanapek, mamy nadzieję, że smakowały tak dobrze, jak wyglądały. 

Do etapu międzyprzedszkolnego zostały zakwalifikowane następujące kanapki dzieci:

Staś U. - Motylki 

Helena L. - Żabki 

Klara - Kotki 

Filip  - Liski 

Nela - Liski

Organizatorzy konkursu poinformowali nas, że konkurs zostanie rozstrzygnięty po powrocie do normalnej pracy przedszkoli. 

Dziękujemy za udział w konkursie i czekamy niecierpliwie na wyniki !

 

 

 

 

Wydział Oświaty

Urząd Miasta Poznania

 

Poznań  dnia 27 marca 2021 r.

 

Szanowni Państwo Rodzice dzieci uczęszczających do poznańskich przedszkoli,  

zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie Minister Edukacji określił, że Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej,  w której funkcjonują oddziały przedszkolne  na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

Zapewniamy, że w tych przypadkach opieka przedszkolna będzie Państwa dzieciom zapewniona na czas zamknięcia placówek.

Możliwość skorzystania z tej opieki będzie przysługiwać także w tym przypadku, gdy tylko jeden z rodziców jest zatrudniony i spełnia powyższe warunki.  

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy placówka jest objęta zawieszeniem z powodu stwierdzonych zachorowań COVID-19  w danej jednostce należy skontaktować się z dyrektorem placówki w celu uzyskania informacji, czy możliwa jest organizacja opieki dla dzieci rodziców wskazanych w przywołanym powyżej Rozporządzeniu.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

W dniu dzisiejszym tj. 26.03.2021r. ze skrzynek grupowych otrzymają Państwo wzór wniosku dla rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  oraz tych rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wniosek rodzic przynosi do przedszkola w poniedziałek (29.03.2021r.).

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i trzecią falę zachorowań prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedury bezpieczeństwa i nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z oznakami przeziębienia (katar, kaszel, temperatura). Proszę o uszanowanie zdrowia wszystkich pracowników przedszkola, rodziców i dzieci, które uczęszczają do naszej placówki. 

Dyrektor z Personelem przedszkola

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Przedszkole nr 69 w Poznaniu, ul. Fryderyka Chopina 3 Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 69 w Poznaniu, ul. Fryderyka Chopina 3

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych w szczególności  w:

 

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 z dnia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),

 

 co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 

 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

 

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki.

  

 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje prawo:

 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych, gdy:

 

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 

 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te   sprzeciwiają się usunięciu danych,

 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji. 

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Przypominamy, że dziś tj. 15.03.2021r, upływa termin składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

 

Uwaga Rodzice !!!

DYŻUR WAKACYJNY

Na początku zeszłego tygodnia ukazała się informacja dotycząca dyżuru letniego,

jednak nastąpiła zmiana. Przedszkole będzie zamknięte od 01.07.2021r.- 27.07.2021r.

Od 28.07.2021r. - 31.08.2021r. pełnimy dyżur wakacyjny.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur składacie Państwo w macierzystej placówce w

terminie od 15.03.2021r. - 31.03.2021r.

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy"międzyprzedszkolnej" w sześciu szkołach podstawowych. Wszyscy z Państwa, którzy zdecydowanie potrzebują opieki dla swoich dzieci w lipcu i sierpniu będą mieli możliwość zapisu dziecka na 2-tygodniowy dyżur w placówce wskazanej przez Organ Prowadzący.Szczegółowe informacje odnośnie zapisu dziecka do oddziału "międzyprzedszkolnego" będą podane na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi