Płatności

 

UCHWAŁA NR LXIX/1275/VII/2018

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 lipca 2018 r.

 

  w sprawie

 

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 § 1

 W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 § 2

 Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

 § 3

 Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

 § 4

 1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

  2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

  § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 § 6

 Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

 

 

 Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane jest w wymiarze
5 godzin, 8:00-13:00

 

 W związku ze wzrostem cen żywności, po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i zgody Organu Prowadzącego, którym jest Miasto Poznań, Dyrektor Przedszkola informuje o podwyższeniu stawki żywieniowej.
 Od miesiąca marca 2020 roku stawka żywieniowa wynosić będzie 8,00 zł.

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi