Płatności

Numery kont, na które należy wpłacać należności za przedszkole

 

 

 

Opłata godzinowa

48 1020 4027 0000 1102 1263 8617

Opłata żywieniowa

77 1020 4027 0000 1802 1263 8625

 

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane jest w wymiarze 5 godzin, 8:00-13:00

 

 

UCHWAŁA NR LXIX/1275/VII/2018

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 lipca 2018 r.

 

 

 

w sprawie

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

§ 2

 

Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

 

§ 3

 

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 4

 

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

  2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

 

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi