dokumenty powrót

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora

Nr 3/COV/2020 z dnia 28.08.2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące

w  Przedszkolu nr  69 im. Fryderyka Chopina w Poznaniu

 

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem
 SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka zakażenia koronawirusem. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce.

Podstawą do opracowania procedury są:

1)     obowiązujące zarządzenie PMP

2)     obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,

3)     statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,

4)     wizja lokalna, analiza ryzyka

5)     potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

 

I. Obowiązki dyrektora placówki:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców dotyczących liczby dzieci, których rodzice zdecydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii. Może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: pomieszczenie na II piętrze przedszkola.
 5. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami,
 2. Ustalenie z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów ,
 3. Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone,
 4. Nieorganizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,
 5. Przystosowania sal dydaktycznych -  przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją  do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty, typu przytulanki, dywany,                                                                                   
 6. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach,     
 7. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,  
 8. Przypominania i egzekwowania nie  dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp.,       
 9. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.  w odpowiedni sposób.   
 10. 10.  Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych, 
 11. 11.  Nadzorowania picia wody przez dzieci,    
 12. 12.  Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu  zabaw,    
 13. 13.  Organizowania działań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych,
 14. 14.  Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego  przestrzegając wytycznych GIS.

15. W szatani może szykować się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego tylko jedna grupa wraz z nauczycielem i ewentualnie pracownikiem obsługi.

 1. 16.  Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.
 2. 17.  Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

 

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury  w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 2.  Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej podczas pełnienia dyżurów w szatniach i na klatce schodowej oraz kiedy mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji.  We wszystkich tych przypadkach stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę i wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 6. Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Pełniąc dyżury w szatni podczas przyprowadzania i odbierania  przez rodziców dzieci, pracownicy kontrolują liczbę osób znajdujących się w szatni. W każdej szatni może jednocześnie przebywać do 6 rodziców z dzieckiem.

IV. Obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 2. Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.  Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę osoby pełniącej dyżur w szatni przebiegało sprawnie.
 3. Przekazują osobiście, telefonicznie lub mailowo dyrektorowi, nauczycielowi, osobie pełniącej dyżur istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest w izolacji.
 5. Przyprowadzają do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 6. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 7. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 9. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 12. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 13. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 14. Zobowiązują się dostosować się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich podopiecznych przedszkola oraz dla osób przebywających na jego terenie.

 

 V. Praca przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady ogólne:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szatni innych osób dorosłych, niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor przedszkola.
 2. Jeden rodzic lub opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, dzwoni i gdy zostanie wpuszczony do przedszkola kieruje się na określone piętro, gdzie przekazuje dziecko pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni. Pełniący w szatni dyżur pracownik od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za dziecko – pomaga się przebrać i towarzyszy dziecku aż do wejścia do sali. W przypadku, gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba chcąca przyprowadzić dziecko zobowiązana jest do zachowania zasad dystansu społecznego i poczekania w odległości 1,5m.
 3. Chęć wejścia dziecka do placówki sygnalizuje się dzwonkiem (do przedszkola nie wchodzimy kodem) : gdy wejdziemy do przedsionka przedszkola natychmiast dezynfekujemy ręce płynem, który znajduje się w dozowniku łokciowym przy drzwiach wejściowych.
 4. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
 5. Chcąc odebrać dziecko z przedszkola, rodzic dzwoni na dzwonek przedszkolny, wchodzi do przedsionka przedszkola, kieruje się na odpowiednie piętro, tam gdzie znajduje się szatnia. Pomaga dziecku przebrać się i przekazuje dziecko pracownikowi, który pełni dyżur w szatni, sam nie odprowadza dziecka do sali. W przypadku gdy w szatni znajduje się więcej niż 6 rodziców z dziećmi, rodzic czeka przy drzwiach wejściowych do przedszkola z  zachowaniem zasad dystansu społecznego w odległości 1,5 m.
 6. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek, dzieci nie zabierają do domu żadnych swoich prac - wytwory będą przechowywane  w teczkach na terenie przedszkola.

 

 1. W czasie reżimu sanitarnego dzieci nie używają własnych ręczników oraz nie myją zębów.
 2. Sprzęt na placu zabaw zabezpiecza się taśmami w przypadku wyłączenia go z użytku. W ogrodzie przedszkolnym wyłącza się z zabawy piaskownice, wiaderka, łopatki itp.  Sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu po pobycie każdej grupy.
 3. Uwzględniając wytyczne GIS oraz specyfikę działania placówki i dobre praktyki związane z opieką nad dziećmi zawiesza się spacery do parków, wycieczki i organizację festynów, imprez, uroczystości itp.
 4. Wprowadza się zakaz odbierania dzieci w czasie pobytu w przedszkolu na dodatkowe wyjścia dziecka, np. wizyty u dentysty lub inne i ponowny powrót do przedszkola w ciągu danego dnia.
 5. Sale, szatnie, kuchnia, zmywalnia, łazienki, powierzchnie płaskie i pomoce dydaktyczne, meble będą dezynfekowane przynajmniej raz dziennie podczas nieobecności dzieci.

 

VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. Izolatorium (pomieszczenie na II piętrze przedszkola)
 2. Gdy u dziecka w przedszkolu stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić do przedszkola następnego dnia  pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 3. Nauczyciel zajmujący się dzieckiem z „podejrzeniem”, bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę,  maskę i rękawiczki.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w przedszkolu.
 6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza miejsce pracy. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

VII.  Żywienie dzieci

 1. Kontakty personelu kuchennego z dziećmi, nauczycielkami i personelem pomocniczym zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
 2. Personel kuchenny podczas przygotowywania posiłków jest zobowiązany do zachowania jak najwyższego poziomu higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń oraz sztućców oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 m) od siebie nawzajem.
 3. Wprowadza się nakaz dezynfekowania blatów stolików i poręczy krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60°C lub je wyparzać.
 5. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji. Zawiesza się do odwołania samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci.
 6. Wprowadza się zakaz organizowania zajęć kulinarnych z dziećmi.
 7. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze, wypieki, bakalie itp.)             

VIII. Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci przedszkolnych.

4.  Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

 

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul.Chopina 3 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi